hlavicka

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Úplný název povinného subjektu

Horní Kněžeklady

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Obec Horní Kněžeklady vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Skládá se ze tří místních částí - Horní Kněžeklady, Dolní Kněžeklady a Štipoklasy. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura ZDE

4. Kontaktní údaje ZDE

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka: 361 202 31 / 0100

ČNB: 94-121 92 31 / 0710

6. IČO

00581330

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Přehled nejdůležitějších předpisů

Úřední deska ZDE

Vyhlášky a směrnice ZDE

Jiné dokumenty ZDE

9. Rozpočty ZDE

10. Žádosti o informace

1. Osobní podání: na Obecním úřadě Obec Horní Kněžeklady, Horní Kněžeklady 25, 375 01 v úředních dnech a to každé Pondělí v úředních hodinách 17:00 - 19:00.

2. Telefonické podání: na tel. čísle 777 658 418.

3. Písemné podání: Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Pozn. Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

11. Příjem žádosti a způsob podání

1. Osobní podání: na Obecním úřadě Obec Horní Kněžeklady, Horní Kněžeklady 25, 375 01 v úředních dnech a to každé Pondělí v úředních hodinách 17:00 - 19:00.

2. Telefonické podání: na tel. čísle 777 658 418.

3. Písemné podání: zaslené běžnou poštou na adresu Obec Horní Kněžeklady, Horní Kněžeklady 25, 375 01.

4. Elektronicky:

a. E-mailem na adresu obec@horniknezeklady.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

b. Datovou schránkou: jkwbzn8


V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

a. komu je žádost určena,

b. jaká konkrétní informace je požadována,

c. kdo žádost podává.

Pozn.Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách

12. Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

13. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

Osobně na Obecním úřadě Horní Kněžeklady, Horní Kněžeklady 25, 375 01 v úředních dnech a to každé Pondělí v úředních hodinách 17:00 - 19:00.

Poštou na adresu Obec Horní Kněžeklady, Horní Kněžeklady 25, 375 01.

Pozn. Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.


O odvolání rozhoduje:

a. Obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

b. Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

Pozn. O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

14. Sazby za poskytování informací

V tuto chvíli obec nemá žádné sazby za poskytování informací. Tzn. veškeré poskytování informací je zdarma.

15. Seznamy hlavních dokumentů, do kterých je možné nahlédnout na úřadu obce ZDE

16. Usnesení o výši úhrad

Usnesení k výši úhrad nebylo přijato a to z důvodu poskytování informací zcela zdarma viz text v bodě 14.

17. Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

18. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva za rok 2023 ZDE

19. Seznam předaných informací dle zákona č.106/1999Sb. O svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace do roku 2023 ZDE

20. Příkladová informace o zpracování osobních údajů

Příkladová informace o zpracování osobních údajů by mohla vypadat např. takto:

Obec Horní Kněžeklady, dále jen „obec“ jako orgán veřejné moci shromažďuje a zpracovává osobní údaje. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS jkwbzn8, emailem na adrese obec@horniknezeklady.cz, nebo poštou na adrese Obec Horní Kněžeklady čp. 25, 37501 Týn nad Vltavou. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro obec je Sdružení měst a obcí Vltava, 373 04 Chrášťany 79, zastoupené Ing. Miroslavem Jiříčkem, tel. č. 606751490, email: smovltava@centrum.cz .SEO-servis SEO optimalizace Horní Kněžeklady © 2011 Skupina ČEZ Mapa stránek

cez      cez        Temelín